Školská rada

Pro školní roky 2021 - 2024 byli zvoleni členové školské rady:

 • Ing. Ladislav Kos - člen ŠR za zřizovatele
 • Martin Král - člen ŠR za zřizovatele
 • Mgr. Edita Cibulková - předsedkyně ŠR, členka ŠR za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Markéta Prokopová - zapisovatelka, členka ŠR za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Lenka Šedová Ph.D. - členka ŠR za zákonné zástupce žáků
 • Ing. Jaroslav Souček - člen ŠR za zákonné zástupce žáků

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.