• 01
 • 02

AKTUALITY

13. 10. 2020 - AKTUALIZACE

Informace o výuce ve dnech od 14. 10. do 23. 10.

Týden 26. - 30. 10. 2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Oznámení o výuce od 12. - 23. 10. 2020

JJ


8. 10. 2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

vzhledem k novým usnesením Vlády ČR a opatření MŠMT budou žáci, potažmo i vy informováni o vzdělávání v následujících 14 dnech.

Počítejte s tím, že žáci budou jeden z následujících dvou týdnů doma a budou se vzdělávat distančním způsobem.

JJ


 5. 10. 2020

Televizní spot

Dne 23. 9. 2020 nás navštívila Jihočeská televize a točila pořad o naší škole. Celé video bude k shlédnutí v premiéře 8. 10. 2020 po zprávách na JTV v 17:00.
Školou provázeli čtyři naši žáci. Už se moc těšíme na výsledky začátku jejich reportérské kariéry...
Později bude v vidění v archivu (https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/skola-hrou.html)
Vyhlášení ředitelského volna

řed volno


1. 10. 2020

Vážení rodiče,

Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, pouze v teoretické rovině a tělesná výchova bude pokud možno probíhat ve venkovních prostorách

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

JJ


 

24. 9. 2020

PUBLICITA WEB


14. 9. 2020  NOVÉ

Vážení rodiče,

prosím o přečtení následujícího Nařízení ředitele školy, které se zaměřuje na problematiku vynucené distanční výuky na naší škole.

Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání


10. 9. 2020

ROUŠKY !!!

OD 10. 9. 2020 SE NA ZÁKLDĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ZAVÁDÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. (https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/)

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rodiče vstupují vždy v roušce, děti rošku mít mít nemusí po celý pobyt ve školce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rodiče i žáci vstupují vždy v roušce. Roušku mají žáci nasazenou pouze ve společných prostorách školy (chodby, toalety). 


31. 8. 2020

Nový školní rok

Dobrý den,

již zítra se budeme těšit na naše žáky !!! 

První den dostanou všichni žáci podrobnější informace o následujícím týdnu. První den se nikdo nepřezouvá.

Budoucích "prvňáčky" a jejich doprovod (prosíme o maximálně dvě doprovázející osoby v roušce) přivítáme v jejich třídě od 8:00 hodin. 

 


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ZŠ (KLIKNI NA MĚ)


Inspirace pro rodiče a děti z MŠ (KLIKNI NA MĚ)


24. 6. 2020

Krátké poděkování a ohlédnutí za uplynulým obdobím.

PODĚKOVÁNÍ

Přijměte omluvu, že jsem se neusmíval. Do kamery mi to ještě nejde :) JJ


19. 6. 2020

Vyhláška obědy

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání


20. 5. 2020

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ


11.5. 2020             NOVÉ

Vážení rodiče,

v odkazu najdete základní informace k znovuotevření mateřských škol, vzor čestného prohlášení a metodický pokyn MŠMT. Žádáme rodiče, aby zvážili docházku dětí. V průběhu týdne vás budou paní učitelky kontaktovat telefonicky a ověřovat případnou docházku do MŠ.

Dále se zde nachází přihláška k prázdninovému provozu.

PROVOZ MŠ OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020


7. 5. 2020              NOVÉ

PROVOZ ZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU (DO 26. 6. 2020)


13. 5. 2020            NOVÉ

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se konci školního roku zveřejňujeme informace o způsobu závěrečného hodnocení žáků na vysvědčení. Při sestavování kritérií závěrečného hodnocení jsme zohlednili všechny skutečnosti, které plynou z mimořádné situace, která nás všechny potkala.

Závěrečné hodnocení v souladu s vyhláškou č. 211/2020 a také s doporučením MŠMT (Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020)bude na naší škole probíhat následujícím způsobem:

Žáci 1. až 9. tříd budou hodnocení známkou. 

Výsledná známka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 z předmětů zohlední:

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10 března 2020),

- podpůrně budou využity podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci zúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (po obnovení provozu – týká se pouze 1. až 5. tříd)

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Jakub Jareš


23. 4. 2020

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍDY


20. 4. 2020

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY Šindlovy Dvory

Vážení rodiče,

z důvodu opatření MŠMT proběhne letošní zápis do mateřských škol bez přítomnosti dětí. Abychom omezili kontakt zákonných zástupců na minimum, přistoupili jsme k následnému řešení.

Kritéria pro přijetí:

1. Děti s trvalým pobytem v Litvínovicích, Šindlových Dvorech a Mokrém.

2. Děti 1 rok před nástupem do 1. třídy ZŠ – již povinné předškolní vzdělávání

3. Potvrzení o absolvování stanovených očkování

4. Děti podle data narození od nejstaršího

Průběh zápisu

KDY: od 4. do 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 12:00

KDE: ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ Šindlovy Dvory

JAK:

Formulář (pro vyplnění nutné stáhnout):

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Je přístupný na:

 -  webu školy v elektronické formě (pro domácí předvyplnění a tisk) ZDE

 -  v tištěné formě ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ, Šindlovy Dvory 22 (pro vyplnění na místě), bude zde k dispozici kopírka

Postup pro předání žádosti o přijetí:

 1. vyplnit zvolenou formu
 2. přiložit kopii občanského průkazu (z obou stran) a rodného listu dítěte - slouží pro kontrolu, po kontrole bude skartováno 
 3. přiložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti - potvrzení o stanoveném očkování (můžete využít i přiložený formulář ZDE)
 4. podepsaný dokument včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla) prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů (e-mail, telefon).

V případě potřeby volejte na:  603 561 874   Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy

                                                  734 308 509   Petra Vydrová, ZŘ


10. 4. 2020

Vážení rodiče dětí z mateřských škol,

s kolegyně připravily inspiraci, nápady a možnosti, jak můžete v době karantény zkrátit dlouhou chvíli vašemu dítěti - viz. Inspirace pro rodiče a děti z MŠ. Věříme, že to doma zvládáte a těšíme se na nástup do školky.

Příští týden přidáme informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021.


26. 3. 2020

Zápis do 1. třídy ZŠ Šindlovy Dvory

Vážení rodiče,

z důvodu opatření MŠMT proběhne letošní zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí. Abychom omezili kontakt zákonných zástupců na minimum, přistoupili jsme k následnému řešení.

Kritéria pro přijetí jsou nezměněná.

Pokud dojde k losování, bude probíhat neveřejně za přítomnosti notáře, zástupce rodičů, starostky a ředitele školy. Oznámení o losování a jeho výsledky budou zveřejněny neprodleně na webových stránkách školy.

Průběh zápisu

KDY: od 6. do 16. 4. 2020 v době od 8:00 do 12:00

KDE: ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ Šindlovy Dvory

JAK:

Formuláře pro (pro vyplnění nutné stáhnout):

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Jsou přístupné na:

 -  webu školy v elektronické formě (pro domácí předvyplnění a tisk) ZDE

-         -  v tištěné formě ve vestibulu budovy 2. stupně ZŠ, Šindlovy Dvory 22 (pro vyplnění      na místě), bude zde k dispozici kopírka

Postup pro předání žádosti o přijetí:

 1. vyplnit zvolenou formu
 2. přiložit kopii občanského průkazu (z obou stran) a rodného listu dítěte - slouží pro kontrolu, po kontrole bude skartováno 
 3. v případě odkladu školní docházky ze školního roku 2019/2020 přiložte kopii Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
 4. podepsaný dokument včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy

Postup pro předání žádosti o odklad:

 1. vyplnit zvolenou formu
 2. přiložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte - slouží pro kontrolu, po kontrole bude skartováno 
 3. přiložit kopii doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 4. přiložit kopii doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa ZDE
 5. podepsaný dokument včetně příloh vložit do obálky a odnést do školy

pozn: v případě, že nebudete mít k dispozici v termínu zápisu doporučující posouzení, je potřeba škole doručit jak žádost o přijetí, tak žádost o odklad

 

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla) prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů (e-mail, telefon).

V případě potřeby volejte na:  603 561 874   Mgr. Jakub Jareš, ředitel školy

                                                  775 045 061   Mgr. Barbora Šedivá, ZŘ


13. 3. 2020

OZNÁMENÍ

O OMEZENÍ PROVOZU A UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V pondělí 16. března bude probíhat výuka pouze v budově MŠ Šindlovy Dvory. MŠ Litvínovice 39 a MŠ Litvínovice 49 budou tento den zavřeny a děti budou mít k dispozici svou třídu v budově MŠ Šindlovy Dvory.

 

Od úterý 17. března 2020 budou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřizované obcí Litvínovice (MŠ Šindlovy Dvory 80, MŠ Litvínovice 39, MŠ Litvínovice 49).

 

Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem v dětských kolektivech na doporučení Ministerstva školství a také po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích. Jsme si vědomi problémů, které některým lidem přinese, avšak zdraví občanů musí být vždy na prvním místě.

 

O dalších změnách budeme informovat na webových stránkách obce a školy. Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Potvrzení vydává ředitel školy.


 

Důležité informace, doporučení a opatření občanům

https://www.c-budejovice.cz/doporuceni-obcanum-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-v-zemich-eu


12. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci, 

na sledujte prosím webové stránky, kde najdete informace pro domácí výuku. Dále zde najdete kontakty na dané vyučující, kteří jsou vám k dispozici. 

Potvrzení OČR vydáváme v budově 2. stupně Šindlovy Dvory 22, zvoňte na kancelář. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V současné době jsou mateřské školy otevřené v plném provozu.

Velmi děkuji rodičům, kteří si nechali mladší sourozence doma.

Situaci budeme monitorovat a o možném uzavření MŠ budeme informovat s předstihem.


 10. 3. 2020

Dle dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dochází od zítřejšího dne, t.j. 11. 3. 2020 až do odvolání, k uzavření základních škol z důvodu vyhlášené karantény.

Obědy ve školní jídelny jsou hromadně odhlášeny (do odvolání).

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou umístěny aktuální informace a práce pro žáky na domácí přípravu.

Additional information