Zápis 2023

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Ředitel Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory stanovil podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zápis do 1. třídy ZŠ na:

13. dubna 2023 (čtvrtek) 13:00 – 17:00 hodin

Místo konání zápisu: budova prvního stupně Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory na adrese Šindlovy Dvory 40, 370 01 Litvínovice. Zápis se týká dětí, které mají trvalý pobyt v obci Litvínovice (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré).

Na zápis si rezervujte termín zde.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 - ti let věku do 31. 8. 2023 a děti, které měly odklad povinné školní docházky. Přijato bude maximálně 44 dětí dle zveřejněných kritérií.

Zákonní zástupci žáka při zápisu předloží:

  • příslušné tiskopisy žádostí najdete zde a v den zápisu ve vestibulu školy.
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonného zástupce)
  • zákonní zástupci dětí, které měly odklad povinné školní docházky, předloží také doklad o povolení odkladu školní docházky v uplynulém roce
  • zákonní zástupci cizinců předloží doklad o povolení pobytu v ČR a doklad o trvalém bydlišti

Odklad povinné školní docházky

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Tato žádost však musí být doložena:

  • doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněnou (1) žádost o odklad, (2) zprávu o posouzení příslušného školského poradenského zařízení a (3) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa předloží zákonní zástupci při zápisu dne 13. 4. 2023.

Další informace o škole a zápisu lze získat v kanceláři školy nebo na telefonu 603 561 874.

                        

Kritéria pro přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky

Pro školní rok 2023/24 bude do 1. třídy přijato 44 dětí

Kritéria pro přijímání dětí do první třídy k plnění povinné školní docházky:

1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přednostně přijati uchazeči s trvalým bydlištěm ve školském obvodu základní školy (Litvínovice, Šindlovy Dvory, Mokré). Jestliže bude počet uchazečů takový, že by v důsledku jejich přijetí byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči určí losováním.

2. Pokud po přijetí uchazečů podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci, kteří nemají trvalé bydliště ve školském obvodu základní školy (Litvínovice, Mokré a Šindlovy Dvory) a jejichž sourozenec (sourozenci) již plní ve školním roce 2022/2023 povinnou školní docházku na Základní škole a mateřské škole Šindlovy Dvory, Šindlovy Dvory 40. Jestliže bude počet těchto uchazečů takový, že by v důsledku jejich přijetí byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči určí losováním.

3. Pokud po přijetí uchazečů podle odst. 1 a 2. nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci, kteří nemají trvalé bydliště ve školském obvodu základní školy (Litvínovice, Mokré a Šindlovy Dvory). Jestliže bude počet těchto uchazečů takový, že by v důsledku jejich přijetí byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený ve školském rejstříku, pak se přijatí uchazeči určí losováním.

V případě vyššího počtu žadatelů, než je předpokládaný počet přijatých, dojde k veřejnému losování za přítomnosti zástupce rodičů, zástupce zřizovatele a ředitele školy. Informace o losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 5 kalendářních dní před konáním losování.

Výsledky zápisu

Nejpozději 30 dní od zápisu budou výsledky pod registračním číslem dítěte vyvěšeny na úřední desce školy a internetových stránkách školy (www.zssindlovydrory.cz).

                                                                 Mgr. Jakub Jareš

ředitel školy

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice

603 561 874

reditel@zssindlovydvory.cz

Užitečné odkazy

SmartClass

smartclass s

smartclass t

Projekty

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony II

ZŠ Šindlovy Dvory - Šablony III

narodni plan obnovy